<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1250"%> URED DRŽAVNE UPRAVE - PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
 
 
 
 

Riva 10
51000 Rijeka
Tel : 051/354-111
Fax : 051/354-221

 

 

Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama

Stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) od 1. siječnja 2020. godine prestao je s radom Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.Poslovi koje je do sada obavljao Ured povjereni su upravnim odjelima Primorsko-goranske županije i nastavljaju se obavljati bez prekida, osim poslova upravne i sportske inspekcije te nadzora zakonitosti općih akata koje obavljaju tijela državne uprave unutar granica svoga djelokruga.

ULAZ